OBECNÉ INFORMACE

 1. Internetový obchod www.thermosauna.cz (dále jen Obchod) provozuje FIRMA KORA (Thermo sauna), 32-640 Zator, ul. Wadowicka 61, NIP 5492396962, která je účastníkem kupní smlouvy, majitelem obchodu a správcem osobních údajů.
 2. Kupujícím je osoba, která provedla objednávku v souladu s ustanoveními .
 3. Podmínkou nákupu v Obchodě je souhlas s ustanoveními těchto Podmínek (dále jen Podmínky). Kupující souhlasí s Podmínkami tím, že před odesláním objednávky zaškrtne volbu „Souhlasím s Obchodními podmínkami“.
 4. Obchod má právo obsah Podmínek měnit, pozměněné Podmínky se uplatní po 14 dnech ode dne změn.
 5. Obchod zveřejní na svých webových stránkách informace o změnách Podmínek s uvedením těchto změn. Objednávky zadané před datem zavedení změn Podmínek jsou realizovány na základě ustanovení platných v den zadání objednávky.
 6. Zásilky jsou odesílány v Polsku. Ke každé objednávce vystavuje obchod fakturu. Faktury jsou vystaveny pouze na polskou adresu zákazníka.
 7. Objednávky lze zadávat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po celý rok.

NABÍDKA PRODEJNY

 1. Ceny produktů v internetovém obchodě jsou vyjádřeny v polských zlotých a zahrnují veškeré daně, cla atd. Náklady na dodání zboží jsou uvedeny samostatně na webových stránkách v dokumentu Náklady na dodání. Cena uvedená u každého produktu je závazná v okamžiku zadání objednávky kupujícím.
 2. Obchod má právo měnit ceny nabízených produktů, zavádět nové a stahovat již nabízené produkty, zavádět, rušit a upravovat pravidla akce. Změna ceny se nevztahuje na objednávky přijaté k realizaci.
 3. K akčnímu prodeji je určeno omezené množství zboží. Akční nabídky nelze vzájemně kombinovat, pokud to konkrétní podmínky konkrétní akce neumožňují. Podmínky akční nabídky budou zveřejněny na webových stránkách obchodu.

PŘIJÍMÁNÍ OBJEDNÁVEK

 1. Objednávky jsou přijímány pouze přes webové stránky obchodu: www.thermosauna.cz.
 2. Podáním objednávky je třeba rozumět vyplnění „objednávkového formuláře“ na webových stránkách obchodu a přijetím Podmínek.
 3. Prodej bude uskutečněn na základě správně vyplněného objednávkového procesu.
 4. Po zadání objednávky obdrží kupující automatickou zpětnou vazbu potvrzující přijetí objednávky a její předání k vyřízení.
 5. Nedostatek potvrzení objednávky znamená, že objednávka nejspíš nebyla přijata k provedení.
 6. Objednávka zavazuje Kupujícího jako nabídku od jejího odeslání, pokud:
 • vyplnil všechna pole označená jako nutné k vyplnění dle pokynů a odeslal objednávku k vyřízení v souladu s postupem na stránkách obchodu a
 • přijal Podmínky v souladu s informacemi obsaženými v registraci objednávky a
 • Obchod ihned po obdržení objednávky zaevidoval a potvrdil její přijetí.
 1. Obchod si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit provedení objednávky zadané příjemcem, který si dříve nevyzvedl objednané zboží, má zpoždění s platbami za objednané zboží nebo kdy pravost objednávky vzbuzuje důvodné pochybnosti. O odmítnutí nebo zrušení objednávky bude zákazník informován na e-mailovou adresu, ze které objednávku učinil.
 2. Objednávka bude vyřízena za předpokladu, že je zboží skladem. V případě nedostupnosti některého zboží, na které se vztahuje objednávka, zašle Obchod Zákazníkovi zprávu na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem, nebo Zákazníka telefonicky kontaktuje s žádostí o rozhodnutí ohledně další vyřízení objednávky.
 3. Obchod www.thermosauna.cz považuje za závazné, aby Zákazník ve fázi zadávání objednávky uvedl doručovací adresu, na kterou má být balík odeslán. Obchod si vyhrazuje právo na přání Zákazníka změnit doručovací adresu, a to do doby, než bude zásilka stále na prodejně. Po převzetí zásilky kurýrem již není možné změnit doručovací adresu.
 4. Pokud Zákazník uvede nesprávnou doručovací adresu a zásilku si vyzvedne příjemce na uvedené adrese, má se za to, že zásilka byla řádně doručena. V případě nedoručení zásilky z důvodů nezaviněných prodávajícím a jejího vrácení odesílateli jsou náklady na opětovné zaslání objednaného zboží 30 PLN za každou zásilku. Jsou to náklady vzniklé obchodu, které zahrnují: náklady na zpáteční zásilku a náklady na další zásilku.

ZPŮSOBY PLATBY

 1. Platba za objednané zboží probíhá jako platba předem, převodem na bankovní účet
 2. V případě převodu je datem platby den připsání částky na účet prodávajícího.

ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

 1. Objednávka je přijímána ke zpracování v pracovních dnech, dle způsobu platby zvoleného Kupujícím:
 2. a) bankovním převodem formou platby předem – po provedení rezervace
 3. Objednávky jsou zpracovávány v celé zemi prostřednictvím dopravce zvoleného Kupujícím..
 4. O fázích objednávky bude Kupující informován e-mailem na adresu, kterou uvedl při zadávání objednávky.
 5. Dnem splnění objednávky je datum jejího předání dopravci.
 6. Obsah odstavce 4 se nevztahuje na spotřebitele.
 7. Kupující je povinen při převzetí od přepravce zkontrolovat stav zboží, zda není poškozeno.
 8. Je-li Kupující spotřebitel, obdrží spolu se zbožím písemné potvrzení o uzavření smlouvy s uvedením data, druhu, položky a ceny.

NÁKLADY NA DOPRAVU ZBOŽÍ

 1. Náklady na expedici Zboží a další náklady akceptované v objednávkovém formuláři nese Kupující.
 2. Náklady na dopravu Zboží a další náklady budou uvedeny na objednávkovém formuláři a připočteny k platbě Kupujícího za Zboží.

REKLAMACE A VRÁCENÍ

 1. Zákazník má právo uplatnit reklamaci vad zboží.
 2. V případě jakýchkoliv reklamací kontaktujte Prodejnu prostřednictvím e-mailu. Reklamace se podávají na e-mailovou adresu: firmakora.mr@wp.pl v předmětu e-mailu zadáním REKLAMACE. K zaslanému e-mailu je třeba přiložit vyplněný reklamační formulář. Ve formuláři prosím uveďte jméno a příjmení objednatele, číslo objednávky, číslo dokladu o koupi (fakturu) a popište předmět reklamace a preferovaný způsob řešení reklamace.
  3. Na reklamace mechanického poškození během přepravy bude brán zřetel pouze při kontrole zboží za přítomnosti kurýra. Podmínkou pro přijetí tohoto typu reklamace bude sepsání spolu s kurýrem reklamačního protokolu, ve kterém je popsán druh poškození. Dokument by měl být opatřen podpisem a razítkem kurýra a měl by obsahovat čitelné údaje umožňující kontakt s kurýrem.
 3.  Vrácení řádně zajištěného a zabaleného zboží je na náklady kupujícího.
 4. Reklamace bude posouzena maximálně do 14 dnů ode dne převzetí zboží Obchodem.
 5. V případě uznání reklamace vrátí Obchod zákazníkovi peníze na jím uvedené číslo bankovního účtu do 14 dnů.

OSTATNÍ

 1. Kupující, který je spotřebitelem, může bez udání důvodu odstoupit od smlouvy s Obchodem do 14 dnů ode dne převzetí zásilky, pokud zboží nebylo používáno jiným způsobem, než bylo nutné ke zjištění povahy, vlastností a fungování a není poškozen. Písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy je třeba učinit na adresu obchodu: firmakora.mr@wp.pl
 2. Zboží by mělo být vráceno do 14 dnů spolu s fakturou přijatou s ním na adresu Prodejny uvedenou v bodě 1.
 3. Obchod vrátí kupujícímu částku ve výši ceny zboží do 14 dnů ode dne jeho obdržení nebo doručení dokladu o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve, bankovním převodem na bankovní účet uvedený kupujícím, nebo poštovní poukázkou na uvedenou adresu.
 4. Kupující vrátí řádně zajištěné a zabalené zboží na vlastní náklady.
 5. Osobní údaje kupujícího jsou chráněny v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů internetového obchodu www.thermosauna.cz: a v souladu s ustanoveními zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů /tj. Sbírka zákonů z roku 2002, č. 101, bod 926 ve zn. pozd./
 6. Kupující může souhlasit se zpracováním svých osobních údajů uvedených v registračním formuláři obchodem pro marketingové účely a může souhlasit se zasíláním obchodních informací od majitele obchodu prostřednictvím elektronické komunikace a pošty.
 7. Kupující souhlasí se zpracováním svých údajů pro účely smlouvy.
 8. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, jejich opravu a výmaz. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Spory vzniklé při realizaci obchodních transakcí budou řešeny smírnou cestou.
 9. Pokud není možné dosáhnout smírné dohody, budou spory řešeny příslušným soudem. Soudem příslušným k projednání záležitostí vyplývajících z kupní smlouvy je soud příslušný podle sídla Prodejny, a je-li účastníkem obchodu spotřebitel, i soud příslušný podle místa plnění smlouvy.
 10. V záležitostech, na které se nevztahují tyto předpisy, platí ustanovení zákona ze dne 23.04. Občanský zákoník z roku 1964 (sbírka zákonů z roku 2014, položka 121), zákon ze dne 30. června 2014 o právech spotřebitelů (sbírka zákonů z roku 2014, položka 827) a další platná zákonná ustanovení.
 11. Všechny fotografie, návrhy, kresby, ikony, popisy a další informace obsažené na webových stránkách Obchodu jsou chráněny autorským právem. Jakékoli jejich úplné nebo částečné kopírování, použití bez písemného souhlasu prodávajícího je zakázáno. Názvy, loga a ochranné známky nabízeného zboží jsou majetkem Thermo sauna, 32-640 Zator, ul. Wadowicka 61, NIP 5492396962, přičemž zbývající produkty jsou majetkem jejich výrobců a slouží pouze pro informační účely.

Naše výrobky dodáváme do těchto měst: Praga, Brno, Ostrawa, Pilzno, Ołomuniec, Liberec, Czeskie Budziejowice, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Pardubice, Hawierzów, Zlín, Kladno, Most, Karviná, Opawa, Frydek-Mistek, Děčín, Karlowe Wary, Cieplice, Chomutov, Jihlava, Prościejów, Przerów, Jablonec nad Nysą, Mladá Boleslav, Czeska Lipa, Třebíč, Třinec, Tabor, Znojmo, Przybram, Orlová, Cheb, Modřany, Libeň, Trutnov, Písek, Kolín, Kromieryż, Šumperk, Vsetín, Valašské Meziříčí, Litvínov, Nový Jičín, Uherské Hradiště, Hodonín, Brzecław, Czeski Cieszyn, Karniów, Sokolov, Litomierzyce, Havlíčkův Brod, Chrudim, Strakonice, Kopřivnice, Klatovy, Bogumin, Starý Bohumín, Jindřichův Hradec, Vyškov, Černý Most, Kutná Hora, Náchod, Jirkov, Zdziar nad Sazawą, Blansko, Žatec, Hranice, Mělník, Louny, Otrokovice, Kadaň, Braník, Bruntál, Beroun, Uherský Brod, Svitavy, Kralupy nad Wełtawą, Rožnov pod Radhoštěm, Ostrov, Česká Třebová, Pelhřimov, Rakovník, Neratovice, Jiczyn, Benešov, Dvůr Králové nad Labem, Varnsdorf, Letňany, Bílina, Prosek, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Uście nad Orlicą, Slaný, Klášterec nad Ohří, Turnov, Chodov, Nymburk, Zábřeh

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this